Pytanie do eksperta #6

Pytanie do eksperta #6

Czy urządzenie detekcji gazu w kotłowni musi być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Bez wątpienia uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wymagają urządzenia przeciwpożarowe. Czy urządzenie detekcji gazu stosowane w kotłowni gazowej jest urządzeniem przeciwpożarowym? Czy montaż detektora gazu bez projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoż. będzie stanowiło naruszenie przepisów przeciwpożarowych? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.), które zawiera definicję urządzenia przeciwpożarowego, i tak zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia: Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (…) 9) urządzeniach przeciwpożarowych – należy przez to rozumieć (…) urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, (…).

Wiadomo, że dobrze postawione pytanie to jak połowa sukcesu, więc musimy sprecyzować, czy analizowany system będzie zabezpieczał przed powstaniem wybuchu?

 

Jeżeli będzie to domowy alarm gazowy (DAG), którego zadaniem jest wykrycie w swoim najbliższym otoczeniu przekroczenia niebezpiecznego stężenia gazów wybuchowych i uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej – to montaż takiego urządzenia możemy przeprowadzić we własnym zakresie po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nie jest konieczne. Podobna sytuacja występuje w przypadku innych instalacji sygnalizujących niedopuszczalny poziom stężenia gazu, gdzie celem jest wyłącznie zaalarmowanie mieszkańców, użytkowników lub służb nadzoru.

Inna sytuacja występuje w przypadkach, kiedy instalacja detekcji gazu nie tylko sygnalizuje niedopuszczalny poziom jego stężenia, ale również uruchamia wentylację awaryjną lub odcina dopływ gazu. Z tym ostatnim przypadkiem mamy do czynienia np. w przypadku pomieszczeń, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW. Wówczas zgodnie z § 158. 5. r.w.t. konieczne jest zastosowanie urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu.

Odcięcie dopływu gazu zapobiega przekroczeniu dolnej granicy wybuchowości poprzez automatyczne odcięcie dopływu gazu, dlatego urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu, którego integralnym elementem jest system detekcji gazu jest bez wątpienia urządzeniem przeciwpożarowym, którego projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

 

Odpowiedzi na inne pytania dotyczące projektowania instalacji detekcji gazów, jak również uzgadnianie ich pod względem ochrony przeciwpożarowej nasi eksperci udzielili w trakcie webinaru, który odbył się 28.01.

Na naszym kanale YouTube dostępna jest prezentacja p. Wojciecha Jóżwiaka, eksperta z firmy Alter S.A.. Nagranie dostępne jest tutaj.

 

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach ekspertów należy traktować jako materiał pomocniczy.