Pytanie do eksperta #7

Pytanie do eksperta #7

Czy systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB?

 

Zdjęcie 1 ©TELBUD S.A.

 

Zgodnie z artykułem 7 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej: Wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych […] mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania. Uzyskanie dopuszczenia do użytkowania potwierdzane jest dokumentem o nazwie świadectwo dopuszczenia. Wykaz wyrobów podlegających dopuszczeniu określony został w załączniku do rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dla systemów integrujących urządzenia przeciwpożarowe wydawane jest świadectwo dopuszczenia zgodnie z punktem 12.1 centrale sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi, czyli jeżeli system integrujący ma mieć możliwość sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi świadectwo dopuszczenia jest niezbędne.

Co jednak, jeżeli system ma „tylko” nadzorować systemy ppoż. lub inne systemy bezpieczeństwa? Jak zapisać wymagania w  specyfikacji (zwłaszcza dotyczy to zamówień publicznych, gdzie nie można podawać nazw konkretnych systemów) aby nie otrzymać „składaka” o nieokreślonej jakości urządzeń i niezweryfikowanym działaniu oprogramowania? Zagrożenia ilustruje poniższy obrazek…

Rys. 1 ©Kamila Sikorska-Podyma

 

Osoby zainteresowane zarządzaniem systemami bezpieczeństwa w obiektach budowlanych zapraszamy do powtórnego obejrzenia prezentacji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Jacka Podymy oraz eksperta z firmy Telbud S.A. Pana Sławomira Staniaka:

 

 

 

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach ekspertów należy traktować jako materiał pomocniczy.