Pytanie do eksperta #9

Pytanie do eksperta #9

Gdzie zlokalizować centralę sygnalizacji pożarowej w budynku bez całodobowego nadzoru?

 

Najczęstszym przypadkiem instalowania systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku bez całodobowego nadzoru są garaże podziemne w budynkach mieszkalnych. Na podstawie § 28. ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.). Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane (między innymi) w garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną.

Warto zacząć od informacji, gdzie centrala sygnalizacji pożarowej zdecydowanie lokalizowana być nie powinna. Jednym z ważniejszych wymagań jest dobra dostępność CSP dla straży pożarnej oraz osób odpowiedzialnych za obiekt, przy jednoczesnym zabezpieczeniu centrali przed dostępem osób niepowołanych. Np. lokalizacja centrali bezpośrednio w chronionym garażu lub pomieszczeniu technicznym dostępnym przez garaż praktycznie uniemożliwi dostęp do CSP w wypadku pożaru.

 

Rys. 1 ©Kamila Sikorska-Podyma. Nieprawidłowa lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej.

 

Lokalizacja w ogólnodostępnym miejscu nie zabezpiecza CSP przed dostępem osób niepowołanych i sabotażem, dlatego w przypadku budynków bez całodobowej obsługi zalecamy montaż w dedykowanym pomieszczeniu. Lokalizację centrali, wyposażenie pomieszczenia obsługi oraz sposób dostępu należy uzgodnić z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście system sygnalizacji pożarowej powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Rys. 2 ©Kamila Sikorska-Podyma. CSP powinna być dostępna dla straży pożarnej i obsługi oraz być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych.

 

Jakie inne wymagania trzeba uwzględnić w zakresie lokalizacji centrali sygnalizacji pożarowej? Jak zapewnić niezwodną detekcję pożaru w garażu zamkniętym uwzględniając równocześnie zapobieganie fałszywym alarmom. O tym, jak i innych zagadnieniach opowiedzą nasi eksperci już 5 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00. Obowiązują zapisy: https://pap24.pl/webinar-5-08/

 

Webinarium rozpocznie kolejny odcinek z cyklu Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego od podstaw. Część II Klasa oporności pożarowej, klasa odporności ogniowej i klasa reakcji na ogień – czy to wszystko jest potrzebne?

Zapraszamy do obejrzenia poprzedniego odcinka:

 

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach ekspertów należy traktować jako materiał pomocniczy.