RODO

RODO

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: PAP24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-401 Poznań, ul. Polska 74 („Administrator”) – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628871, NIP: 7811931084, REGON: 364972043.

 2. Dane kontaktowe – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas mogą Państwo kontaktować się pod adresem: info@pap24.pl, lub pisemnie na adres: PAP24 Sp. z o.o., ul. Polska 74, 60-401 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”.

 3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – przetwarzamy dane w sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej informacje na temat celu przetwarzania danych z podstawą prawną.

  • Do działań niezbędnych przed zawarciem umowy, prowadzenia negocjacji, oraz świadczenia usług zgodnie z umową (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO)

  • Do celów marketingowych Administratora, utrzymania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO)

  • Do spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

  • Do ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową/usługą (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO).

 4. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy, nie będą możliwe.

 5. Okres przez który dane będą przechowywane – PAP 24 Sp. z o.o. przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji, realizacji umowy lub usług świadczonych po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tych zakresów wskazanych lub przedawnienia zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który z podanych okresów będzie dłuższy.

 6. Odbiorcy danych – kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez PAP24 Sp. z o.o., są: pracownicy oraz współpracownicy PAP24 Sp. z o.o. Posiadane przez PAP24 Sp. z o.o. dane pochodzą bezpośrednio od Państwa lub od upoważnionych przedstawicieli. Państwa dane osobowe będą też przetwarzane przez PAP24 Sp. z o.o. w celach marketingowych: własnych produktów i usług.

 7. Przekazywanie danych – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 8. Prawa osoby, której dane dotyczą – Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Posiadacie też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.