Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych pap24.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis internetowy PAP24 dostępny pod adresem internetowym www.pap24.pl prowadzony jest przez PAP24 Spółkę z o.o. z siedzibą przy ul. Meissnera 4E/U12 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7811931084, REGON: 364972043,

  2. Użytkownicy mogą skontaktować się ze Usługodawcą za pośrednictwem:

   1. tel.: 61 8823464;

   2. e-mail [info@pap24.pl];

   3. listownie [ul. Meissnera 4E/U12, 60-408 Poznań].

  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

  2. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  3. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  4. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. DEFINICJE

  1. Serwis – serwis internetowy PAP24 Usługodawcy dostępny pod adresem: www.pap24.pl,

  2. Usługodawca- podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest PAP24 Spółka Z o.o. z siedzibą przy ul. Polskiej 74. 60-401 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7811931084, REGON: 364972043,

  3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,

  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z oferty Serwisu w jakikolwiek sposób,

  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  7. Administrator – Usługodawca lub wyznaczona przez niego osoba, której powierzył on wykonywanie obowiązków przewidzianych w Regulaminie,

  8. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,

  9. Projekt – utworzony przez Użytkowników, zgodnie ze zdefiniowanym schematem postępowania zbiór danych dotyczących projekt obiektu budowlanego, na podstawie którego można dokonywać uzgodnień z innymi Użytkownikami oraz generować dokumentację,

  10. Usługa – dostępna na stronach Serwisu funkcjonalność umożliwiająca przygotowywanie, uzgadnianie a także wymianę informacji dotyczących Projektów.

  11. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,

  12. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Usługobiorcy po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu,

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

  2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

 1. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

  1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego – formularz rejestracji.

  2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

   1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

   2. spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie.

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta – kliknięcie w link aktywacyjny zawarty w wiadomości aktywacyjnej. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Może być wymagana ponowna aktywacja po upływie 12 miesięcy od daty aktywacji konta.

  2. Usługa świadczona drogą elektroniczną obejmuje swoim zakresem przechowywanie przez Usługodawcę danych projektów, jakie zostały zamieszczone przez zarejestrowanych Użytkowników.

  3. Użytkownik i Usługodawca może w każdym czasie i bez podawania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług ma skutek natychmiastowy bez uszczerbku dla praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.

  5. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

  6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto poprzez przesłanie żadania usunięcia konta do Administratora. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  7. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

   1. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

   2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,

   3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,

   4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,

   5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.

  1. Użytkownik może personalizować zarejestrowane Konto dokonując jego edycji w szczególności poprzez wprowadzanie w nim danych takich jak [zakres danych możliwych do wprowadzenia przez Użytkownika], dodawania opisów oraz grafiki rozpoznawczej (Avatar).

  2. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim. Konto nie może być dzielone.

  3. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

 1. KORZYSTANIE Z SERWISU

  1. Serwis powstał w wyniku wspólnych działań architektów, projektantów, rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych oraz osób związanych z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych celem:

   1. ułatwienia komunikacji i wymiany informacji na linii projektant – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

   2. wspomagania projektantów przy określaniu podstawowych warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynków; a także

   3. zwiększania świadomości użytkowników na temat ochrony przeciwpożarowej budynków.

  2. Serwis przeznaczony jest głównie dla projektantów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także wszystkich dla osób zainteresowanych dziedziną ochrony przeciwpożarowej budynków.

  3. Serwis na swoich stronach umożliwia między innymi następujące Usługi:

   1. Rejestrację oraz zarządzanie kontem Użytkownika,

   2. Tworzenie Projektów w tym wprowadzanie szczegółowych informacji o projekcie celem określenie wymagań i danych dotyczących warunków ochorny przeciwpożarowej obiektu budowlanego, będących podstawą do uzgodnienia projektu budowlanego,

   3. Udostępnianie stworzonych projektów innym użytkownikom celem uzgodnienia projektu budowlanego,

   4. Dobór urządzeń przeciwpożarowych,

   5. Generowanie dokumentacji stworzonej w oparciu o stworzone i uzgodnione projekty,

   6. Komunikację pomiędzy Użytkownikami.

  1. Korzystanie z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności w podstawowym zakresie jest bezpłatnie.

  2. Usługodawca może w przyszłości rozszerzyć funkcjonalność Serwisu poprzez wprowadzanie fakultatywnych i odpłatnych nowych funkcjonalności.

  3. Użytkownicy komunikujący się ze sobą powinni zachowywać podstawowe zasady kultury osobistej oraz przestrzegać postanowień.

  4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:

   1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,

   2. naruszają prawa osób trzecich,

   3. naruszają prawa autorskie,

   4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,

   5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,

   6. nawołują do aktów przemocy,

   7. obrażają Użytkowników lub inne osoby,

   8. promują inne strony internetowe,

   9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,

   10. zawierają treści o charakterze reklamowym,

   11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.

  1. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.

  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzaną treść. Zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów Użytkownik może narazić się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  3. Użytkownicy zobowiązują się, że zamieszczając treści, w których zawarte są materiały objęte prawem autorskim, będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania tak aby zamieszczane materiały były wolne są od roszczeń podmiotów trzecich. Użytkownicy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.

  4. Użytkownicy zobowiązani są do uszanowania prywatności innych użytkowników i nieudostępniania ich danych osobom trzecim.

  5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  6. Prawa przysługujące na mocy Regulaminu Usługodawcy mogą wykonywać w jego imieniu Administratorzy.

 1. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:

   1. dane tożsamości Użytkownika;

   2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

   3. okoliczności uzasadniające reklamację;

   4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

  1. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

  2. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

   1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

   2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

   3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

   4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

  1. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę.

  2. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

  3. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  4. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

   1. pisemnie na adres reklamującego,

   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

   3. drogą telefoniczną.

  1. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą, a Usługodawcą.

   3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Usługodawca dokłada starań aby świadczone w Serwisie Usługi były na bieżąco aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  2. Niezależnie od pkt. 1 powyżej wszelkie Usługi udostępnione w ramach Serwisu mają charakter jedynie wspomagający pracę Użytkowników i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

  3. Dokumentacja stworzona z wykorzystaniem Usług udostępnionych w ramach Serwisu ma charakter jedynie poglądowy. Jej poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami powinna być każdorazowo weryfikowana przez profesjonalne podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikację.

  4. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

  5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.

  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.

  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

  8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając z Serwisu wyraża zgodę.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

  2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

 1. ZMIANY REGULAMINU

  1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

  2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

  3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

  4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

  2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

  4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych.

  5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu a w których stroną jest przedsiębiorca, będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

  6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres [info@pap24.pl]